ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กนกวรรณ เหลี่่ยมวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เบญจวรรณ ตุ้มเล็ก
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ ๑
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นฤมล ร่มโพรีย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่๒
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุชาดา นาแป้น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลลิดา เกิดอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปวีณา ทรัพย์เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดนตรีและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.2/1