ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
โรงเรียนวัดนางแก้ว
 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 (ใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2546)
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)