ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
 

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี

*                พื้นสีน้ำเงิน   หมายถึง ความตื่นตัว ที่จะส่งเสริม ดูแล ป้องกันเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนชุมชนนางแก้วและพื้นที่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน(นางแก้ว หมู่ 1,2,3,4,8,9

     เขาชะงุ้ม หมู่ 1,3 ธรรมเสน หมู่ 5  และหมู่อื่น ๆ) 

*                มือสีแดงสองข้าง หมายถึง การประคับประคอง สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

*                ตัวอักษร นก สีเหลือง  หมายถึง ผู้ใหญ่มีจิตใจเมตตาเอื้ออาทรต่อเด็กและเยาวชนโรงเรียนวัดนางแก้ว

*                ตัวอักษรเครือข่ายใจดีศรีนางแก้ว สีขาว  หมายถึง ผู้ใหญ่จิตอาสาที่ช่วยดูแลเด็กและเยาวชนด้วยจิตที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

เปิดตัวผู้ใหญ่ใจดี ศรีนางแก้ว

โรงเรียนได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีช่วยดูแลเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน

    ในภาวะปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเชิงลบ(ภัยจากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง ติดเกม ยาเสพติด ภัยทางเพศ) ได้คืบคานเข้ามาในวิถีชีวิตของนักเรียนซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก หากเด็กไม่ได้รับภูมิคุ้มกันด้านความเสี่ยงโดยผู้ปกครอง ครูและคนในชุมชนไม่ช่วยกันดูแลสอดส่อง ก็จะส่งผลให้เด็กตกเป็นเหยื่อในทางลบและส่งผลถึงด้านการเรียนการสอน ด้านความประพฤติของนักเรียน ในเรื่องการติดเกม ทางชู้สาว ไม่เกรงกลัวในการทำความชั่ว การที่จะป้องปรามพฤติกรรมดังกล่าว   

    นอกจากคนในครอบครัวนักเรียนต้องช่วยดูแลแล้ว ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ต้องมีส่วนร่วมในการป้องปรามเด็กไม่ให้ทำชั่ว เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กในหมู่บ้านทำความดียิ่งขึ้นและเป็นที่พึงของเด็ก ๆ ได้

      ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการผู้ใหญ่ใจดี ศรีนางแก้ว ในการดูและช่วยเหลือเด็ก ๆ โดยขออาสาสมัครผู้ใหญ่ใจดีหมู่บ้านของนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนวัดนางแก้วหมู่บ้านละ 5 คนทำงานร่วมกับครู คอยดูแลช่วยเหลือ โดยทางโรงเรียนได้มอบเสื้อผู้ใหญ่ใจดีเป็นสัญลักษณ์และจะมีการประชุมกลุ่มให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในราวเดือนธันวาคมนี้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้ใหญ่ในชุมชนและคณะครูมีส่วนร่วมได้ดูแลเด็กนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

2.      เพื่อแจ้งข้อมูลของเด็กในความดูแลที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมายังโรงเรียน

3.     เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมเด็กให้มีความประพฤติดี

4.      เพื่อดูและสอดส่องป้องกัน ป้องปรามไม่ให้เด็กไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด,หมกมุ่นอบายมุข

วิธีการ 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

           3. แต่ละหมู่บ้านในเขตบริการคักเลือกบุคคลที่มีจิสาธารณะร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดีหมู่บ้านละ 5-10 คน โรงเรียนตัดเสื้อผู้ใหญ่ใจดีแจกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 

           2. เมื่อผู้ใหญ่ใจดี  พบเด็กกรณี –ทำความดี –ต้องการช่วยเหลือ  -ขาดเรียน –พฤติกรรมหมกมุ่นกับอบายมุข -ก่อความรำคาญ ให้แจ้งมาทางโรงเรียนโดยตรง หรือทางโทรศัพท์เบอร์โรงเรียน 032-359172   เบอร์โทร ผอ.081-6414849 รอง ผอ.086-1046234  เบอร์โทรครูชวน(ฝ่ายปกครอง) 081-5824909 เบอร์โทรครูแนะแนว 081-5724188 

การติดตามและประเมินผล    สังเกติพฤติกรรม สอบถาม  การซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง

 

 

เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว

โรงเรียนวัดนางแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ครูและบุคคลกรในโรงเรียนวัดนางแก้วที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถติดต่อ...

เบอร์โทรศัพท์ครูและบุคคลกรในโรงเรียนวัดนางแก้วที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถติดต่อ...

ที่

ชื่อ  - สกุล

เบอร์โทรครู

หมายเหตุ

1.

นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์

081-6414849

เบอร์โทรช่วยเหลือเร่งด่วนสถานีตำรวจเขาดิน 032-359191

2

นายธนาวุฒิ  ชายทองแก้ว   

086-1046234

3

นางอัจฉรา   ภูศรี

089-9130765

ครูประจำชั้น ป.4/2

4.

นางพรจิต  เจียมเจริญ

086-7643416

ครูประจำชั้น ป.2/1

5.

นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์

089-6730632

ครูประจำชั้น ป.3/1

6.

นางรัตนา  เทศนา                         

082-5564078

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

7.

นางสุวรรณี  คำสิงห์

080-6164817

ครูประจำชั้น ป.3/2

8.

นางจินตนา   ทับชม

059-8182339

ครูประจำชั้น ป.4/1

9.

..อุบล   เกิดจิ๋ว

087-3772491

ครูประจำชั้น ม.3/1

10.

นายชวน  รวยภิรมย์

081-5824909

ครูประจำชั้น ป.6/2

11.

นายสมบัติ  สอนวัฒนา

085-4283750

ครูประจำชั้น ป.1/1-1/2

12.

น.ส.ธนาภรณ์  พราหมบุญมี

081-5724188

ครูประจำชั้น ป.2/2

13.

นางนันทิยา  ช้างเพชร

080-0245299

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.65 KB