ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมพร คำนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอธิตยา อ่อนละมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1