ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมพร คำนุช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอธิตยา อ่อนละมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1