ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสลิตตา มะโนวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2