ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสลิตตา มะโนวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมบัติ สอนวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2