ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มารู้จัก..แผนที่คนดี
มารู้จัก..แผนที่คนดี

ความรู้การทำแผนที่คนดี People Mapping

€คือการค้นหาคนดี ที่ไม่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ฐานะ ตำแหน่ง หน้าที่การงานค้นคนที่ต่ำที่สุดในสังคม เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา จนถึงผู้มีตำแหน่งในหน้าที่การงานระดับสูง  โดยยึดคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

€หลักการและแนวคิดในการทำแผนที่คนดี/ความดี

1.           คนเราทุกคนย่อมมีความดีอยู่ไม่มากก็น้อยและอาจจะถูกมองข้ามไป

2.  ไม่ใช่การประกวดคนดี แต่เป็นการประกาศความดีของคนทั่วไป โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อย

3.           เป็นการปรับสายตา มุมมอบ ทัศนคติเพื่อมอบให้เห็นคุณค่าขอคนทั้หลาย

4.           เป็นการจัดการความดี เพื่อให้เกิดกำลังใจแก่คนดี และให้เกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน

5.           เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง โดยมีฐานการเรียนรู้อยู่ที่ชุมชน นักเรียนมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับครูที่มีอยู่มากมาย

6.  เป็นการลดช่องว่างของคนในสังคมเพราะทุกคนเสมอเหมือนกันในโอกาสของการสร้างความดี

7.           สุขภาวะทางปัญญาคือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม(โดยเฉพาะการใช้ปัญญาสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม)

 

         €การแบ่งกลุ่มคนดี  3 กลุ่ม ที่จะไปค้นหา

-   คนดีตัวเล็ก ๆ   วิธีคิด หลักการดำเนินชีวิตที่มีจิตสำนึก รับผิดชอบสังคม ของคนเล็กๆคนหนึ่ง

-                    คนดีที่ถูกลืม   เรื่องราวธรรมดา แต่เต็มไปด้วยหลักคุณธรรม เป็นความภูมิใจที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคนที่ถูกลืม

-                    คนดีธรรมดา   ความมุ่งมั่น หมั่นเพียร พยายาม ให้ผลที่ยิ่งใหญ่ เป็นความภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีของคนที่ดูธรรมดาๆคนหนึ่ง 

 

       €การค้นหาแผนที่คนดีในชุมชน  สามารถค้นหา

         โดยการสัมภาษณ์

        -ใช้ภาษาเล่ากระชับ เข้าใจง่าย

       -ไม่เป็นวิชาการ/ทางการ

      - เน้นประเด็นความดีที่เด่นชัดสัก 1-2 ประเด็น

       -อาจใช้คำพูดของคนดีนั้นมาประกอบได้

      -ไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนมากจนเกินไป

       -มีศิลปะในการนำเสนออย่างน่าสนใจ  พิมพ์ตัวหนังสือตัวโต อ่านง่ายขนาด หัวเรื่องไม่น้อยกว่า 36 พอยด์   เนื้อเรื่องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ตัวอักษรไม่น้อยกว่า 24 พอยด์