ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารงานวิชาการ

นางอัจฉราวดี บุญโต
ครู คศ.2
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง (วิชาการ ช่วงชั้น ป.1-3)
ครู คศ.2

นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ (วิชาการป.4-6)
ครู คศ.2

นางสลิตตา มโนวัฒนา (ทะเบียนและวัดผล)
ครู คศ.3