ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการโรงเรียน

นางอัจฉราวดี บุญโต
ครู คศ.2
หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง (วิชาการ ช่วงชั้น ป.1-3)
ครู คศ.2

นางยุวดี เพ็งธรรม (วิชาการป.4-6)
ครู คศ.1

นางสลิตตา มโนวัฒนา (ทะเบียนและวัดผล)
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร ภูพวก (ประกันคุณภาพ)
ครู คศ.2