ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายราฆพ ประสานนาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ สอนวัฒนา (ที่ปรึกษา)
ครู คศ.2