ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรัชพล เชิงชล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอกลักษณ์ ไชโย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2