ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
 

ปฏิทินการนิเทศ

งานพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and Mentoring

โครงการพัฒนาบุคลากรโครงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

สพฐ.กับสถาบันอุดมศึกษา

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

22-23 มิ.ย.2556

-เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and Mentoring

ผู้บริหารและคณะครูทั้งโรงเรียน

 มิ.ย.2556

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้บริหาร/ครูวิชาการ

25 มิ.ย.2556

-จัดอบรมแก่ครูที่ติดภารงานศึกษาต่อจำนวน 8 คนให้รับรู้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกัน  -ทำแบบทดสอบ

ผู้บริหาร/ครูวิชาการ

26 มิ.ย.

-ก.ย.2556

ผู้บริหารนิเทศชั้นเรียน สังเกตการณ์สอน  สนทนาครูแบบกัลยาณมิตรเพื่อรับทราบปัญหา การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องการในการพัฒนานักเรียน

ผู้บริหาร/รอง ผอ.

มิ.ย.-ก.ย.56

รอง ผอ.ตรวจแผนและบันทึกหลังการสอน

รอง ผอ.

มิ.ย.-ก.ย.2556

จัดประชุมวิชาการเดือนละครั้ง

-ประชุมกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระเดือนละครั้ง

ผู้บริหาร/รอง ผอ.

มิ.ย.-ก.ย.56

-นิเทศการสอน นิเทศชั้นเรียน แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

ฝ่ายบริหาร/วิชาการ/คณะครู

ก.ค.2556

-สรุปการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and Mentoring ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร/คณะครู

11 ก.ค.2556

-รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 

-นำเสนอชิ้นงานโดย ผู้บริหาร ครู 30 นาที

-คณาจารย์ เยี่ยมชั้นเรียน 30 นาที   -สัมมนา ร่วมกันทำAAR ครั้งที่ 1

คณาจารย์ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 1

12-31 ก.ค.56

-ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะครูทำ AAR ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร/คณะครู

1 ส.ค.2556

-รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 

-นำเสนอชิ้นงานโดย ผู้บริหาร ครู 30 นาที

-คณาจารย์ เยี่ยมชั้นเรียน 30 นาที -สัมมนา ร่วมกันทำ AAR ครั้งที่ 2

คณาจารย์ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 1

2-7 ส.ค.56

-ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะครูทำAAR ครั้งที่ 2

ผู้บริหาร/คณะครู

8 ส.ค.2556

-รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 

-นำเสนอชิ้นงานโดย ผู้บริหาร ครู 30 นาที

-คณาจารย์ เยี่ยมชั้นเรียน 30 นาที    -สัมมนา ร่วมกันทำAAR ครั้งที่ 3

คณาจารย์ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 1

9 ส.ค.2556-

มี.ค.2557

-ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะครูทำAAR ครั้งที่ 3

ผู้บริหาร/คณะครู

มี.ค.2557

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

ผู้บริหาร/ครูวิชาการ

 

ความรู้
After   Action  Review (AAR)

After   Action  Review (AAR) คือ  การทบทวนหลังปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างทํางาน  ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทําผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใคร แต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

J     จุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้าง

๑.      ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความสําเร็จด้วยซํ้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง

๒.  ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่าทุกปัญหามีทางออกนั้นเป็นอย่างไร

. ฝึกการทํางานเป็นทีม

. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ดูเหมือนว่าไม่สําคัญ เช่น การรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมาก

. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจาก Peer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม

J      การทํา AAR คือการตอบคําถาม 4 ข้อ ดังนี้

 . สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานคืออะไร

. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

. ทําไมจึงแตกต่างกัน

. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

J      ขั้นตอนการทบทวนหลังปฏิบัติ (After action review : AAR) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

. ทํา AAR ทันทีทันใด หรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ เพื่อให้จำเหตุการณ์ได้ และบทเรียนที่ได้รับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

          . ไม่มีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง

           . มี Facilitator ช่วยให้ทีมได้เรียนรู้ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ มีคุณอํานวยคอยอํานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน

    . ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่คาดหวัง คืออะไร

    . หันกลับมาดูว่าความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ควรได้รับคืออะไร ทำไมจึงมีความแตกต่างกัน ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ได้เรียนรู้อะไรเพื่อวันต่อไปจะได้ทำให้ดีขึ้น ค้นหาความจริงเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เปรียบเทียบแผนกับความเป็นจริง

. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว  บันทึกผลการประชุม AAR ในประเด็นที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของทีม

    ๗. การแบ่งปันการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม จะต้องเข้าใจว่าคําตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทํา AAR ไม่ใช่คําตอบสุดท้าย เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไปย่อมทําให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.98 KB