ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนวัดนางแก้ว    ตั้งอยู่หมู่ที่      ถนนเขางู - เบิกไพร   ตำบลนางแก้ว   อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๒๐    โทรศัพท์  ๓๒๓๕ ๑๗๒   โทรสาร  ๓๒๓๕ ๙๘๗๙   website  http://www.watnangkaewschool.com    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔,  ๘,  ตำบลนางแก้วและหมู่ ๑  ตำบลเขาชะงุ้ม

             ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้

             ทิศเหนือ                         จรดกับ ที่ดินของเอกชน

             ทิศใต้                             จรดกับ ที่ถนน อบจ.ราชบุรี

             ทิศตะวันออก                    จรดกับ ชลประทาน

             ทิศตะวันตก                      จรดกับ ที่ดินวัดนางแก้ว

                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนวัดนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม         จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.. 2467  บนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 98.5  ตารางวา      อยู่ในบริเวณวัดนางแก้ว เริ่มแรกเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 ขณะนั้นใช้ศาลาการเปรียญ เป็นที่เรียน  ปี 2486  พระอธิการเจียม  รองเจ้าอาวาสร่วมกับนายหว้า ริมธีระกุล(ครูใหญ่) และประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน  1 หลังแบบ ค. 2 ชั้น  ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มทั้งหมดประมาณ 5 ไร่เศษ  ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได้แก่ อาคารเรียนแบบวันครู อาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน  อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 สร้างบ้านพักครู  หอประชุม อาคารคุรุประชา  อาคารอเนกประสงค์  เรือนเพาะชำ  สนามกีฬา ฯลฯ  สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  ฯลฯ แหล่งเรียนรู้  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องโสตทัศน์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต เรือนเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ

           ปี 2480 พระอธิการเจียม  รองเจ้าอาวาสได้ร่วมกับ  นายหว้า ริมธีระกุล ครูใหญ่  และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ค. 2 ชั้น

            ปี พ.. 2498 พระอธิการป่อง  อาภัสโร  เจ้าอาวาส  ร่วมกับนายหว้า ริมธีระกุล  นายเผด็จ  แก้วพฤกษ์

และประชาชนได้ร่วมกันซื้อที่ดินติดต่อกับสนามโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก  จำนวน 3 ไร่เศษ  เป็นเงิน                 3,500 บาท

            ปี พ.. 2499  นายเผด็จ แก้วพฤกษ์  ครูใหญ่  ได้ร่วมกับประชาชนสร้างหอประชุมขึ้น 1 หลัง

            ปี พ.. 2513  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปี พ.. 2516  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบวันครู  เป็นเงิน 205,000  บาท

สร้างบ้านพักครู 45,000 บาท

ปี พ.. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 .  จำนวน 60,000 บาท  ประชาชนร่วมบริจาคเพิ่มอีก 40,000 บาท    

ปี พ.. 2530  นายณรงค์  เบ็ญขันธ์  รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ 205/26 เป็นเงิน 979,000 บาท  เรือนเพาะชำ 1 หลัง

ปี พ.2531  รับงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล 100,000  บาท

ปี พ.. 2536  คณะครูร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารคุรุประชา จำนวนเงิน 510,000 บาท

ปี พ.. 2538  คณะครูร่วมกับประชาชน  ซื้อที่ดินทิศตะวันออกเขตติดต่อกับโรงเรียน  จำนวน  2 ไร่

1 งาน 98.5 ตารางวา  เป็นเงิน 250,000 บาท

ปี พ.. 2539  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1

ปี พ.. 2540  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวด้านทิศตะวันออก   2  ห้องเรียน  เป็นเงิน 100,000  บาท

             ปี พ.. 2541  คุณเล็ก  คุณขาว  คุณเสาวภา  ลีเลิศ  ปรับปรุงเสาธงชาติ  40,000 บาท

            ปี พ.. 2541  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้อง 1,830,000  บาท

สร้างส้วม แบบ สปช.  เป็นเงิน 110,000 บาท

            ปี พ.. 2542  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน 4 ห้อง 362,000  บาท

            ปี พ.. 2542  ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างสนามบาสเก็ตบอล 232,000  บาท

            ปี พ.. 2543  คุณแม่แปง จีนขาวขำ  บริจาค 30,000 บาท  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

            ปี พ.. 2543  รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ 67,000 บาท

            ปี พ.. 2545  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเขาขวาง ดังนี้

-      เงินอุดหนุนซื้อคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เนท

 •  สร้างถนนราดยางรอบสนามฟุตบอล 201,000 บาท

 •  สร้างท่อระบายน้ำ ด้านทิศใต้ของสนามฟุตบอล 100,000 บาท

 •  ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปูหญ้า  100,000 บาท

  ปี พ.. 2546 คุณสมทรง ทับเปี่ยม สนับสนุนเงินสร้างห้องโสตทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 234,451 บาท

  ปี พ.. 2547 ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเขาขวาง ดังนี้

 •  เงินอุดหนุนซื้อคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 50,000 บาท

 •  สร้างท่อระบายน้ำ ด้านทิศเหนือของสนามฟุตบอล 170,000 บาท

  ปี พ.. 2548 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเขาขวาง ดังนี้

 •  เครื่องกรองน้ำ ขนาดใหญ่ เป็นเงิน 60,000 บาท

 •  สนามตะกร้อ 60,000 บาท

 •  อุดหนุนเงินซื้อคอมพิวเตอร์ 200.000 บาท (14 เครื่อง)

 •  อุปกรณ์ดนตรีไทย 10,000 บาท

  ปี พ.. 2549 

  -      อุปกรณ์วงดุริยางค์ 80,000 บาท (32 ชิ้น)

 •  อุปกรณ์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี 120,000 บาท (17 ชุด)

 •  อุปกรณ์ชุดโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง พร้อม เครื่องฉายภาพทึบแสง 100,000 บาท

    ปี พ.. 2550

  -      กิจกรรมวันเด็ก  เป็นเงิน 30.000  บาท

  -      กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม  เป็นเงิน 30.000  บาท

    ปี พ.. 2551

                          -     กิจกรรมวันเด็ก  เป็นเงิน 30.000  บาท

                          -     กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม  เป็นเงิน 30.000  บาท

    ปี พ.. 2552  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเขาขวาง ดังนี้

                          -     กิจกรรมวันเด็ก  เป็นเงิน 50.000  บาท

                          -     โครงการกินไข่   เป็นเงิน 30.000  บาท

              -     โครงการอาหารกลางวัน

  ปี พ.. 2553 

  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเขาขวาง ดังนี้

                          -     กิจกรรมวันเด็ก  เป็นเงิน  62.000  บาท

                          -     โครงการกินไข่   เป็นเงิน  199,314  บาท

  12หน้าถัดไป »