ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุวดี เพ็งธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0