ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุวดี เพ็งธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5