ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภาพร ภูพวก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชวน รวยภิรมย์(ที่ปรึกษา)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์(ที่ปรึกษา)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเสาวรส แสนแซว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2