ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์(ที่ปรึกษา)
ครู คศ.3

นางสาวเสาวรส แสนแซว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายพงศ์ธร ลำใย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวัชรพงศ์ คำวิสัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1