ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูทุกลมหายใจ
ครูทุกลมหายใจ
 
ครูละเอียด  ลักษิตานนท์
 
ครูทุกลมหายใจ

ผอ.มีเด็กนักเรียนที่มีความขยัน ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยคัดให้หน่อย ญาติพี่จะมอบทุนให้  มีครับพี่ มี แต่เพื่อให้ได้เด็กที่ตรงกับคุณสมบัติ ผมจะให้ครูช่วยดูให้ พรุ่งนี้ได้ทราบครับ และแล้วก็ได้เด็ก 5 คน ที่ตรงใจครูฝ่ายหาทุนให้เด็ก  ได้แล้วครับพี่ วันจันทร์ที่ 19 พ.ค.นี้ รบกวนพี่มาช่วยมอบทุนให้ด้วยครับ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนมีจิตสาธารณะ   เด็กทั้ง 5 คนได้รับทุนคนละ 1 พันบาทดูสีหน้าเด็กทุกคนที่ได้รับทุนแสดงถึงความดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความดีที่พวกเขากระทำ  ครูละเอียดได้ติดต่อญาตินำทุนมามอบให้เด็กหลายปีหลายปีแล้ว  ในด้านส่วนตัวครูละเอียดก็ได้นำเงินเป็นทุนการศึกษาและสิ่งของมามอบให้กับเด็กเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ วิดีโอธรรมะ หรือแม้ทั่งมาอบรมคุณความดีให้แก่เด็ก ๆ  แม้ครูละเอียดจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ทุกปีในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ทางโรงเรียนจะเชิญครูละเอียด มาให้โอวาทในฐานะครูอาวุโสที่มีความเป็นครูทุกลมหายใจ เรื่องที่อบรมมักจะชี้แนะให้นักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เรื่องกิริยามารยาทให้แก่เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะสอนให้รู้จักรักศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ครูละเอียดเล่าให้ฟังว่า ถ้ารู้จักความพอเพียง รู้จักเก็บออม ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขสบายไม่ทุกข์ ครูละเอียดเป็นยอดนักอ่านคนหนึ่ง เวลาในปัจจุบันถ้าว่างเป็นต้องอ่านหนังสือ ครูละเอียดบอกว่า คนอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนฉลาด รู้เท่าทันคน นี่คือแบบอย่างที่ดีที่ควรเอาเป็นแบบอย่างถ้าอยากเป็นคนเก่ง  ในด้านคุณความดี ครูละเอียดจะยึดความถูกต้องสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครูละเอียดก็มักจะสนับสนุนส่งเสริมเสมอ ไม่หลงในอำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  มักมีความห่วงใยกับคนรอบข้างที่ใกล้สนิทเหมือนญาติ  มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้แม่นยำสมัยที่ ผอ.เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนวัดนางแก้ว เมื่อเกือบยี่ปีที่แล้ว วันนั้นจำได้ว่าเป็นงานครบรอบ 70 ปีของโรงเรียนได้กรรมการได้นำเครื่องดื่มชูกำลังมาให้ ครูละเอียดได้ห้ามทันที ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทานเครื่องดื่มชูกำลังเลย ขอบคุณครูละเอียดที่แนะนำสิ่งที่ดีดีให้และเป็นกำลังใจให้เสมอ ขอคุณความดีของครูละเอียด ลักษิตานนท์ ที่ได้กระทำจงเป็นภาวะปัจจัยส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเด็กตลอดไป