ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่คนดี -พระครูสุวัฒน์ฯ
แผนที่คนดี -พระผู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา

พระผู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา

       ในยุคปัจจุบัน คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า เป็นยุคของผู้คนเสื่อมถอยในด้านศีลธรรม เนื่องจากเราได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมด้านวัตถุไหลบ่าเข้าประเทศไทยอย่างอิสระโดยขาดการเตรียมคน ผลทำให้กิเลสตัวโลภ(อยากได้)โผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเป็นไปทั่วแผ่นดินไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดง ผู้ใหญ่ทุกวงการ พยายามแสวงหาเพื่อให้ได้วัตถุที่ต้องการจนทำให้เกิดความเสียหาย  ถามว่าช้าไปไหมที่จะสกัดกั้น  ในความเห็นส่วนตัวฟันธงได้เลยว่า จะช้าหรือเร็วก็ต้องแก้ไข ถามว่าจะแก้ไขอย่างไร ก็ขอตอบว่า แก้โดยให้การศึกษา ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้เท่าทัน มีทักษะชีวิตไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยวน  เด็กนางแก้วถือว่าโชคดีที่ยังมีพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าอาวาสได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

       พระครูสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดนางแก้ว ท่านเป็นพระสมัยใหม่ที่มองทุกอย่าง อย่างมีเหตุมีผลนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเด็กเยาวชนและประชาชน ท่านสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรม ไม่สอนให้งมงายอ้อนวอนขอพร ที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นก็คือ ท่านลงมือสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก ๆ ร.ร.วัดนางแก้ว พาเด็กไปสอบนักธรรมตรี นักธรรมโททุกปี นอกจากนี้ท่านยังเมตตามอบทุนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ด้วยเป็นประจำทุกปี

 ต้องขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ ที่ให้สิ่งดี ๆ กับเด็กและโรงเรียน ครับ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระผู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา

      ในยุคปัจจุบัน คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า เป็นยุคของผู้คนเสื่อมถอยในด้านศีลธรรม เนื่องจากเราได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมด้านวัตถุไหลบ่าเข้าประเทศไทยอย่างอิสระโดยขาดการเตรียมคน ผลทำให้กิเลสตัวโลภะ(อยากได้)โผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเป็นไปทั่วแผ่นดินไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดง ผู้ใหญ่ทุกวงการ พยายามแสวงหาเพื่อให้ได้วัตถุที่ต้องการจนทำให้เกิดความเสียหายไปทุกวงการ  ถามว่าช้าไปไหมที่จะสกัดกั้น  ในความเห็นส่วนตัวฟันธงได้เลยว่า จะช้าหรือเร็วก็ต้องแก้ไข ถามว่าจะแก้ไขอย่างไร ก็ขอตอบว่า แก้โดยให้การศึกษา ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้เท่าทัน มีทักษะชีวิตไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยวน  เด็กนางแก้วถือว่าโชคดีที่ยังมีพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าอาวาสได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

      พระครูสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดนางแก้ว ท่านเป็นพระสมัยใหม่ที่มองทุกอย่าง อย่างมีเหตุมีผลนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเด็ก เยาวชนและประชาชน ท่านสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรม ไม่สอนให้งมงายอ้อนวอนขอพร ที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นก็คือ ท่านลงมือสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก ๆ ร.ร.วัดนางแก้ว พาเด็กไปสอบนักธรรมตรี นักธรรมโททุกปี นอกจากนี้ท่านยังเมตตามอบทุนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ด้วยเป็นประจำทุกปี สิ่งที่ท่านสร้างในวัดท่านจะสร้างโดยเน้นประโยชน์ในการใช้สอย รูปวัตถุที่ท่านสร้างก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางใจ ขณะเดียวกันก็สอนให้รู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์

 สำหรับจริต(อุปนิสัย)ของท่าน ถ้าได้พูดคุยจะทราบว่าท่านตรง ไม่ตามใจญาติโยมในทางที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น ผู้ใจบุญที่ทำบุญโดยอยากให้พระเอาใจและเอาใจตนเองเป็นใหญ่ในการทำบุญ ก็ต้องทำใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะท่านใช้เหตุใช้ผลตามหลักพระศาสนาปรารถนาดีต่อญาติโยม ทั้งนี้ถ้าเข้าใจท่าน บุญกุศลก็จะเกิดแก่ตนเองและครอบครัวอย่างแน่นอน

ต้องขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ ที่ให้สิ่งดี ๆ กับเด็กและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างเสมอมา ครับ.

                                                                 กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์

                                                                   3 พ.ย.2555