ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทิดา กิจเจริญถาวร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเชาวนี เกิดจิ๋ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2