ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรมเด่น เน้นศีล 5 
 
หมายถึง การเสริมสร้างคุณธรรมแสดงออกในรูปธรรมต่าง ๆ ที่เด่นชัด ได้แก่
1. สวดมนต์ ไหว้พระ สร้างความตระหนัก อาราธนาเบญจศีล เบญจธรรม ฝึกสมาธิแผ่เมตตาการปฏิบัติทุกเช้า
2. แสดงความกตัญญู สร้างความตระหนักและขอบคุณข้าวเวลาทานอาหารกลางวัน
2.บันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน บันทึกความดี
3.วิเคราะห์ฝึกคิดแบบพุทธ
4. เข้าวัดทุกวันพระ
5. สวดมนต์อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
6. เข้าค่ายคุณธรรมอย่างน้อยปีการศึกษาละครั้ง
7. จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกความกตัญญูโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
8. ส่งเสริมและให้กำลังใจในการทำความดีโดยมอบบัตรความดีเพื่อชิงรางวัลในโครงการทำดีต้องได้ดี
9. ส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมความพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วยการประหยัดและออมทรัพย์