ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา ภูศรี (ที่ปรึกษา)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉราวดี บุญโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพรจิต เจียมเจริญ (ที่ปรึกษา)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพ์ชนก ณ บางช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1