ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉราวดี บุญโต
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชนก ณ บางช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกญจนา จันทะคูณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1