ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์ชนก ณ บางช้าง
ครู คศ.1

นางสาวกญจนา จันทะคูณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1