ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศบุคคลดีเด่น สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2556
ประกาศบุคคลดีเด่น สพป.ราชบุรี เขต 2

        ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2   ได้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   เป็นบุคคลดีเด่น ปี  2556  และแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน  รับทราบแนวทาง   การประเมินตามแบบประเมินบุคคลดีเด่น  และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลดีเด่นแล้วนั้น

 

         บัดนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว   จึงประกาศผลการประเมินบุคคลดีเด่น ปี 2556    รายละเอียดดังแนบ  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 522 KB