ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0891724985
อีเมล์ : Pheerawat15@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 6414849
อีเมล์ : hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เบ็ญขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 เมษายน 2530 - 30 กันยายน 2554
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8376260
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม พูนทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2528 - 15 เมษายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ ดีสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2522 - 25 มิถุนายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล ชินอักษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2518 - 2 พฤศจิกายน 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ พิณเนียม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2515 - 17 ธันวาคม 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ นิลบดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2511 - 17 พฤษภาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายเผด็จ แก้วพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2486 - 1 กรกฎาคม 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายหว้า ริมธีระกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2476 - 5 พฤษภาคม 2486