ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์-คุณธรรมเ
นโยบายสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์-คุณธรรมเ
 

คุณธรรมเด่น เน้นศีล

เธอจงระวัง ความคิด ของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

เธอจงระวัง ความประพฤติ ของเธอ เพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

เธอจงระวังความเคยชิน ของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

เธอจงระวัง อุปนิสัย ของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต

 

ที่กล่าวข้างต้น เป็นคำสอนทางพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ชา สุภัทโท นำมาเผยแพร่  โรงเรียน       วัดนางแก้วได้นำคำสอนมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมนิสัยที่ดีงามให้กับนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.53 KB