ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบอาเซียน สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนต้นแบบอาเซียน สพป.ราชบุรี เขต 2
 

๐๔๑๒๘ / ๔๐๓๒                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 

                                                                   อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐    

                                                        ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง   แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN Learning School  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  ๖๐  โรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ASEAN  Learning  School               จำนวน    ชุด

                   ๒.  เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criterion : QC) ของ  สพฐ.               จำนวน    ฉบับ

          ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต   คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  ตามโครงการพัฒนา  สู่ประชาคมอาเซียน : Spirit  of  ASEAN  เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘

          ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒)  และแจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ASEAN  Learning  School (สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑)  เพื่อให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบและเตรียมพร้อมในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                

 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร.  ๓๒๒๓ ๑๐๗๑   ต่อ 

โทรสาร   ๓๒๒๓ ๒๙๖๙

 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-------------------------------------------------

เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน ASEAN Learning  School ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาค เป็นโรงเรียน ASEAN Learning  School ซึ่งจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้

๑.   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสมัครใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็น ASEAN Learning School

๒.  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๓.  จัดบรรยากาศการเรียนรู้และตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา หรือจัดมุมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

         ๔. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา

    ๔.๑ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   .๒ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

         ๕. จัดงานวัน ASEAN Day (๘ สิงหาคม) สัปดาห์อาเซียน หรือกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (เดือนสิงหาคม)

         ๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit  of  ASEAN

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 

๑.      โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  จัดเรียงลำดับ ๔  โรงเรียน

๑)      โรงเรียนวัดจันทาราม                                       อำเภอบ้านโป่ง

๒)      โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม                                 อำเภอดำเนินสะดวก

๓)      โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์                             อำเภอดำเนินสะดวก

๔)      โรงเรียนอนุบาลโพธาราม                                   อำเภอโพธาราม

 

๒.      โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN Learning  School ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง                                          จัดเรียงลำดับ ๓๒  โรงเรียน

๑)      โรงเรียนวัดหัวโพ                                            อำเภอบางแพ

๒)      โรงเรียนบ้านหนองกวาง                                    อำเภอโพธาราม

๓)      โรงเรียนวัดหนองกบ                                        อำเภอบ้านโป่ง

๔)      โรงเรียนวัดช่องพราน                                       อำเภอโพธาราม

๕)      โรงเรียนบ้านดอนไผ่                                         อำเภอดำเนินสะดวก

๖)      โรงเรียนวัดสมถะ                                            อำเภอโพธาราม

๗)      โรงเรียนวัดมาบแค                                          อำเภอบ้านโป่ง

๘)      โรงเรียนอนุบาลบางแพ                                     อำเภอบางแพ

๙)      โรงเรียนวัดนางแก้ว                                         อำเภอโพธาราม

๑๐)  โรงเรียนวัดเขาขลุง                                         อำเภอบ้านโป่ง

๑๑)  โรงเรียนวัดม่วง                                             อำเภอบ้านโป่ง

๑๒)  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก                             อำเภอดำเนินสะดวก

๑๓)  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง                               

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.25 KB