ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย ปีการศึกษา 2559ปฏิทินการปฏิบัติงานนโยบายการอ่านและการเขียน


โรงเรียนวัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2559


วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

มิ.ย 2559

-ประชุมแจ้งผลการอ่าน ปีการศึกษา 2558  วางแผนการพัฒนาการอ่านการเขียน

ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย/ครูทุกคน

มิ.ย.2559

-แบ่งกลุ่มคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการอ่าน  สำรวจนักเรียนปกติที่อ่านไม่คล่อง /แบ่งครูรับผิดชอบนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง

ครูวิชาการ/ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น ทุกคน

มิ.ย.2559

-ตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน และคณะกรรมการประเมิน

ครูวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย

มิ.ย.2559-ก.พ.2560

-สร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าห้องสมุดเพื่อกระตุ้นรักการอ่าน

ครูห้องสมุด/ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

มิ.ย.2559

-จัดทำแบบบันทึกการอ่านการเขียน/แบบประเมินผลการอ่าน

 

ครูวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

14-22  มิ.ย.2559

-ทดสอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 1 ข้อสอบ สพป.ราชบุรี เขต 2 ชั้น ป.1-6

ครูประจำชั้น/ครูภาษาไทย

24 มิ.ย.2559

รายงานผลการอ่านการเขียนครั้งที่ 1

คณะกรรมการประเมิน

ก.ค.2559

-จัดตลาดนัดหนังสือ ตลาดนัดนักอ่าน -รณรงค์เดือนแห่งการอ่านสร้างความตระหนัก

ครูภาษาไทยและคณะครู

 29 ก.ค.2559

กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย

ครูภาษาไทยและคณะครู

ก.ค.-ก.ย.2559

- ดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของครูที่ได้รับมอบหมายทุกวันเวลา 12.00-12.30 น. หรือเวลาเช้า-บ่ายในช่วงว่างจากการเรียนการสอน

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

14-22 ส.ค.2559

-ทดสอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 2 ข้อสอบ สพป.ราชบุรี เขต 2 ชั้น ป.1-6

ครูประจำชั้น/ครูภาษาไทย

24 ส.ค.2559

รายงานผลการอ่านการเขียนครั้งที่ 2

คณะกรรมการประเมิน

ส.ค.2559

จัดอันดับการพัฒนาเพื่อมอบรางวัล

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

ต.ค.2559

มอบงานอ่านการเขียนให้นักเรียนไปเป็นการบ้านในช่วงปิดภาคเรียน

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

14-22 พ.ย.2559

-ทดสอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 3 ข้อสอบ สพป.ราชบุรี เขต 2 ชั้น ป.1-6

ครูประจำชั้น/ครูภาษาไทย

24 พ.ย.2559

รายงานผลการอ่านครั้งที่ 3

คณะกรรมการประเมิน

พ.ย.2559

จัดอันดับการพัฒนาเพื่อมอบรางวัล

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

ม.ค.2560

-จัดซื้อหนังสือวันเด็กแจกนักเรียนทุกคนเพื่อกระตุ้นรักการอ่าน

ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา

วันจันทร์,พุธที่ 2, 4ของเดือน

-ประเมินการอ่านนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง (เวลา 12.00-12.30 น.)

 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

 

ตรวจสอบการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนที่อ่านไม่คล่องการเขียนไม่คล่อง

ฝ่ายบริหาร

14-22 ม.ค.2560

-ทดสอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ข้อสอบ สพป.ราชบุรี เขต 2 ชั้น ป.1-6

ครูประจำชั้น/ครูภาษาไทย

24 ม.ค.2560

รายงานผลการอ่านการเขียนครั้งที่ 4

คณะกรรมการประเมิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.26 KB