ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป

สรุปผลการทำงาน

คำอธิบาย: นางแก้ว.jpg“สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

                         โรงเรียนวัดนางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

.....................................

                โรงเรียนวัดนางแก้วเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 505 คน เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2467-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 93 ปี  การใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “คุณธรรมเด่น เน้นศีลห้า”

                ในการนี้ขอสรุปรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ทำกิจกรรมใดและมีวิธีการอย่างไรบ้าง

โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

        -การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ด้วยความภาคภูมิใจและสำรวมรวม  การสงบนิ่งนึกถึงความดีที่ได้กระทำในแต่ละวันเพื่อนำไปบันทึกในกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์แบบพุทธ

ผลการดำเนินงาน     

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกทุกวันตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมอาราธนาศีล และแผ่เมตตา

                  -ปลูกฝังให้นักเรียนอาราธนาศีล 5 ในทุกวันตอนเช้าและแผ่เมตตาก่อนกลับบ้าน

ผลการดำเนินงาน     

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วร้อยละ 90 สามารถอาราธนาศีลและแผ่เมตตาได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมบันทึกศีลและคิดวิเคราะห์แบบพุทธ

                -การฝึกคิดวิเคราะห์ตนเองผ่านแบบบันทึกศีลและแบบฝึกหัดคิดวิเคราะห์แบบพุทธในชั่วโมงโฮมรูม

ผลการดำเนินงาน     

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการฝึกฝนในการบันทึกศีล และการคิดวิเคราะห์แบบพุทธ

กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว

                -มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจากผู้ใหญ่ในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ช่วยตรวจตรานักเรียนในหมู่บ้านให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนการประชุมปรึกษาหารือระหว่างโรงเรียนและกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นกรรมการพิจารณาในการคัดเลือก จัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน              

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพของฐานะ

 

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

-โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา    13.30 น.-15.30 น. ให้นักเรียนทุกคนได้สวดมนต์ประจำสัปดาห์ในทุกสัปดาห์

ผลการดำเนินงาน     

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ตามที่โรงเรียนจัด

กิจกรรมทำดีต้องได้ดี

                -การใช้บัตรความดีเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนทำดี เมื่อมีนักเรียนคนใดทำความดีจะได้รับบัตรความดีครูเวรประจำวันจะกล่าวชื่นชมนักเรียนพร้อมประกาศเสียงตามสาย นอกจากนั้นในกิจกรรมวันเด็กในทุกปีจะมีการนำบัตรความดีของนักเรียนมาจับฉลากมอบของรางวัล

ผลการดำเนินงาน     

นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วร้อยละ 90 ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมและต้องการทำความดีให้ได้ผลตอบแทน