ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ


เรื่องกฎหมายใกล้ตัวที่ควรรับรู้


ระดับโทษ ความหมายและการนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง)


ระดับโทษ


          1.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย


          ไล่ออก ตามมติ ค.ร.ม.เมื่อ 21 ธ.ค.36


          2.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ


          ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี


          3.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง


          ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี


          4.  ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร     ปลดออก


          5.  ละทิ้งหน้าที่เวรยามและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง    ปลดออก


          6.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร และลงโทษไปแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ กระทำผิดซ้ำอีก ให้ออกหย่อนความสามารถ


ความหมาย  


          ละทิ้ง หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นกรณีไม่มาปฏิบัติงานเลยหรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้ว แต่ตัวไม่อยู่ปฏิบัติงานโดยออกไปนอกสำนักงานหรือไป ณ จุดอื่น นอกจุดที่ให้ประจำทำงาน


          ทอดทิ้ง หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน


การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการ    


          -  ละทิ้งฯ ไม่เกิน 15 วัน ให้พิจารณาถึงเจตนา เช่น ละทิ้งฯ ตั้งแต่วันพุธของสัปดาห์ปัจจุบัน ถึงวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป นับวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย


          -  ละทิ้งฯ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน ต้องนับวันละทิ้งฯ ติดต่อกันทุกวัน รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ตาม สน. ไม่มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่แน่นอน ต้องเข้าเวรเป็นผลัด เช่น เข้าเวร 3 ชม. พัก 24 ชม. เวลาพักถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย


1.ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน หรือเวรยาม
1.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน ระดับโทษปลดออก, ลดขั้นเงินเดือน, ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ตามความร้ายแรงแห่งกรณี
1.2 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่เวรประจำวัน หรือเวรรักษาการณ์ ระดับโทษปลดออก, ลดขั้นเงินเดือน, ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี
2.ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน
2.1 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออก
2.2 ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
2.2.1 ละทิ้งไม่เกิน 3 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
2.2.2 ละทิ้งเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน
2.2.3 ละทิ้งเกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
2.2.4 ละทิ้งเกิน 10 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ระดับโทษลดขั้นเงินเดือน
กรณีตาม 2.2.1-2.2.4 ให้คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งกรณีด้วย
3.ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน
3.1 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี
3.2 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3.2.1 ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระดับโทษไล่ออก ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
3.2.2 กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี
3.2.3 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ระดับโทษปลดออก
3.2.4 ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ติดต่อกัน
          3.2.4.1 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออก
           3.2.4.2 ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ระดับโทษลดขั้นเงินเดือน
สำหรับแนวทางพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำผิดวินัย กรณีอื่นๆ จะได้นำมาลงในสถานี ก.ค.ศ.ในโอกาสต่อไป 


 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,01:20   อ่าน 1167 ครั้ง