ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด่วน....แจ้งข่าวการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2

รายละเอียดการมอบหมายงานวันครูภาคเช้า

-วันครูภาคเช้า  จัดที่ สพป.ราชบุรี เขต 2

-แบ่งงานที่กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

1. เอกสารลงทะเบียน/สำรวจการับรางวัลหนึ่งครูแสนครูดี

สพป.ส่งให้ ร.ร.

2. รับรายงานตัว 07.00 น.เตรียมสถานที รวบรวมรายงานตัวลงเวลาแต่ละโรงเรียน

ผอ.ชนิตา/ผอ.นวลนภา/ผอ.จินตนา

3. จัดโต๊ะรางวัลเกียรติบัตร/ ที่นั่งสำหรับผู้รับรางวัล

ผอ.ก้องภพและนักการเขตฯ

4. ประสานปกเกียรติบัตรจากเขตฯ

ผอ.จินตนา

5. เตรียมคำฉันท์  คำปฏิญาณไหว้ครู

ผอ.ปราณี/ผอ.อัมพร

6. จัดระบบรับเกียรติบัตรครูดีเด่นใบจริงหลังจากลงเวที

ผอ.ชัยพรและผอ.สุภาพสตรี

 

รับรายงานตัว  ถึงเขตเวลา 07.00 น.

1.นางสาวพูนศรี          วรรณารุน        ธุรการ              โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า

2.นางสาววรยา                        หลวงราม        ธุรการ              โรงเรียนวัดชัยรัตน์

3.นางสาวศรัณย์รัตน์   นากร               ครู คศ.1           โรงเรียนวัดขนอน

4.นางสาววรรณพร      สุวรรณโสภา   ธุรการ              โรงเรียนวัดเฉลิมอาสน์

5.นางสาวกนกวรรณ   เตชะโพธา       ธุรการ              โรงเรียนวัดหนองกลางดง

จัดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับผู้รับรางวัล

            ผอ.ก้องภพ    ยี่หร่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชุมชน

 

เชิญพานเกียรติบัตรเพื่อมอบครูดีเด่น

1.นางสาวจริยา                        มาคะคำ           ครูผู้ช่วย           โรงเรียนวัดนางแก้ว

2.นางสาวพรทิพย์        จงเจตดี                        ธุรการ              โรงเรียนวัดนางแก้ว

3.นางสรณ์นภัส           แซ่แต้              ครู คศ.1           โรงเรียนวัดขนอน

4.นางสาวแสงเดือน    สระสำราญ      ครู คศ.1           โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

งานภาคกลางคืน

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ที่  ๗/๒๕๕๗

ประชุมในวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

 

 

 

แจ้งจำนวนโต๊ะทานเลี้ยงงานวันครู  วันที่ 16 มกราคม  2557 โต๊ะละ 9 ที่(2700 บาท)

ที่

โรงเรียน

จำนวน(คน)

เป็นเงิน

โต๊ะที่

1

นางแก้ว   

9

2700

49

2.

วัดหนองกลางดง 

5

1500

50

3.

วัดชัยรัตน์   

4

1200

50

4.

บ้านหนองสองห้อง

4

1200

51

5.

ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

5

1500

51

6.

วัดท่าหลวงพล 

4

1200

52

7.

วัดโคกทอง

5

1500

52

8.

วัดสร้อยฟ้า       

4

1200

53

9.

วัดขนอน 

3

900

53

10.

วัดศรีประชุมชน

2

600

53

11.

สมถะ  

9

2700

54

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2557,06:32   อ่าน 1768 ครั้ง