ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นหว้าพูดได้...
ประกาศเกณฑ์การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
เรื่อง  ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   
พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์    
และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒  จึงประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ดังนี้ 
    ๑. ให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่เกิด  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  -  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งนับอายุย่าง
เข้าปีที่เจ็ด ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขต/อ าเภอบ้านโป่ง  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอด าเนินสะดวก  และอ าเภอบางแพ  น าเด็กในความปกครองไปแจ้ง
การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ  ตามบัญชีแสดงเขตบริการที่แนบท้ายประกาศนี้  ระหว่าง
วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามก าหนดการของสถานศึกษา  
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
    ๒. การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียนตามข้อ ๑  ให้น าหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ดังนี้ 
       ๒.๑ สูติบัตร  หรือส าเนาสูติบัตร   
       ๒.๒ ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตรหรือส าเนาสูติบัตร  ให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   
       ๒.๓ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง 
หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.๑๓)  หรือทะเบียนประวัติ
บุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อ าเภอ   หรือจังหวัดจัดท าทะเบียนส ารวจบัญชีบุคคลในบ้านของ 
กรมประชาสงเคราะห์ 
       ๒.๔  ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ  ๒.๑ , ๒.๒  และ  ๒.๓  ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็ก  
จัดท าบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน  วัน  เดือน  ปีเกิด ใน
การรับนักเรียนในสถานศึกษา ใช้เป็นหลักฐาน 

                    / ๓. ถ้าบิดามารดา... 

    ๓. ถ้าบิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก  ไม่สามารถไปแจ้งการส ารวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต่อเจ้าหน้าที่   
หรือส่งเด็กเข้าเรียน  ณ  สถานศึกษาตามข้อ  ๑  เพราะป่วย หรือด้วยเหตุใด  ๆ  ก็ดี  ต้องให้บุคคลอื่นไปด าเนินการ
แทนตน โดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน 
    ๔. เมื่อบิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ของเด็กคนใดไม่แจ้งหรือไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  
ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๖  
    ๕. ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,11:30   อ่าน 588 ครั้ง