ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางแก้วบอกกล่าว...
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ           
พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการนับอายุเด็ก  เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม   ๒๕๖๒  จึงประกาศการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๒ ดังนี้ 
        ๑. ให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส่งเด็กในความปกครองไป
เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามบัญชีแสดงรายชื่อสถานศึกษาที่
แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามก าหนดการของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
                ๒. เมื่อบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของเด็กคนใดได้รับแจ้งการจัดสรรโอกาสระหว่างสถานศึกษาแล้ว ไม่ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนต่อหรือ
กระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรให้ถือว่า 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           
                          ว่าที่ร้อยตรี 
(สมชาย  งามสุขสวัสดิ์) 
รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในต าแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,11:35   อ่าน 738 ครั้ง