ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
ครอบครัวคุณธรรม สภานักเรียน

กิจกรรมต่อยอด

ครอบครัวคุณธรรม, สภานักเรียน

ครอบครัวคุณธรรม  กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ให้การ เลี้ยงดู ให้การศึกษา อบรม บ่มเพาะให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามจนเป็นนิสัย ช่วยเหลือ เกื้อกูล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกัน ตลอดจนให้มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ทำให้นักเรียนมีระเบียบ

        โรงเรียนได้ดำเนินการจัดครอบครัวคุณธรรม  โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็น 20 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนรุ่นพี่ จะคอยดูแลรุ่นน้องในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

#######################

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1500 ครั้ง