ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
การสอบธรรมะ

กิจกรรมต่อยอด

สอบธรรมศึกษา

หนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมกับเยาวชนอย่างยั่งยืน ทางโรงเรียนวัดนางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของผู้อำนวยการกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์  ได้มีนโยบายให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน โดยการเล็งเห็นความสำคัญของการสอบธรรมศึกษา  เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้  การใช้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง  สามารถนำนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมกัน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1249 ครั้ง