ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
การทำMOUกับโรงเรียนต่างๆ

กิจกรรมต่อยอด ทำ MOU กับโรงเรียนต่าง ๆ 

        Memorandum of Understanding (MOU)  บันทึกความเข้าใจ  คือ เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนหรือระว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ อาจจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

        โรงเรียนได้ดำเนินการทำ MOU  กับสถานศึกษาอื่นเพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ อีกทั้งยังพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 7813 ครั้ง