ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันศุกร์วันแห่งความมีระเบียบวินัย

มีวินัย  หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์  โดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ


        โรงเรียนมีการปลูกฝังการมีวินัย โดยพัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติมีระเบียบวินัยในตนเอง พร้อมกับปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  ตลอดจนมีการอบรม และชี้แจงระเบียบวินัยให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตาม ดังกิจกรรมที่ปรากฏ  เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า   เดินแถวเข้าห้องเรียน   ต่อแถวซื้ออาหาร   กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี สวดมนต์สุดสัปดาห์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,20:44   อ่าน 1223 ครั้ง