ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันพฤหัสบดีวันแห่งการคิดวิเคราะห์

ทักษะกระบวนการคิด  หมายถึง  ทักษะการจำแนก  เปรียบเทียบ แยกแยะ  ทักษะกระบวนการคิดมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา  โดยผู้เรียนสามารถประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง  เหมะสม และปรับตัวในสังคมได้

        การปลูกฝังคุณธรรมด้าน“การคิด เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อโลกในปัจจุบัน  เพราะการคิด จะนำไปสู่การกระทำ และการกระทำนำไปสู่ความประพฤติซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัว ทางโรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการคิดและสามัคคีด้วยการจัดถนนเด็กเดิน ให้เยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกขายและได้ความรู้ ,กีฬาเรือบกสร้างความสามัคคี  การใช้เกมลูกโป่งสวรรค์ไม่มีวันตกพื้นเพื่อเพิ่มความสามัคคี และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการแสดงบทบาทสมมติ  เป็นต้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,20:29   อ่าน 1262 ครั้ง