ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันพุธวันแห่งความพอเพียง

ความพอเพียง  หมายถึง  อยู่อย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี

        โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียงโดยการให้ข้อคิด อบรมนักเรียน ให้ตระหนักถึงความพอเพียง โดยโรงเรียนส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์, ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ, ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้, เปลี่ยนเสื้อเก่าเป็นเสื้อใหม่ด้วยการเพ้นท์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,20:18   อ่าน 1076 ครั้ง