ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันจันทร์วันแห่งความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์  หมายถึง  ความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการดำเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

        โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต แก่นักเรียนโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม  ดังตัวอย่างตามนี้  ของหายได้คืน   การปฏิญาณตน  ร้องเพลงความซื่อสัตย์   แต่งคำขวัญความซื่อสัตย์   ฐานคุณธรรม เป็นต้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1174 ครั้ง