ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559


บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวัดนางแก้ว


ครั้งที่ 1/2559


วันจันทร์ที่  29  ธันวาคม   พ.ศ. 2559   เวลา  13.00 น.


ณ ห้องโสตทัศน์ โรงเรียนวัดนางแก้ว


 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


                1.1 เรื่องสรุปยอดการจัดงานวันเด็กประจำปี 2559


รวมรับ

214,950 บาท

รวมจ่าย

102,468  บาท

คงเหลือ

112,482  บาท


                   ผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน


                   รับทุนวันเด็ก                                เป็นเงิน    37,100    บาท


จ่ายทุนวันเด็ก 54 ทุน ทุนละ 500  บาท      เป็นเงิน    27,000    บาท


           เป็นทุนฉุกเฉิน                    เป็นเงิน   10,100    บาท


                 1.2 แจ้งการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เงินวันเด็กโดยจัดทำรั้วลวดหนามด้านหลังโรงเรียนตลอดแนว


                                      รายละเอียดการใช้จ่าย   


วัน เดือน ปี

รายการ

รับ

จ่าย

เหลือ

12 ม.ค.2559

รับเงินวันเด็ก ปี 2559

112,482

0

112,482

12 ม.ค.2559

รับดอกเบี้ย =275 บาท+เงินเหลือปี 2558 =123 บาท

398

0

112,880

20 ก.พ.2559

จ่ายค่าแรงทำรั้วครั้งที่ 1จำนวน 120 ต้น

0

12000

100880

2 มี.ค.2559

จ่ายค่าเก้าอี้ม้าหินชุดละ 3100 จำนวน 5 ชุด ชุดละ 3100 บาท

0

15500

85380


ขอเสนอแนะในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีต่อไป 1.ให้เพิ่มเบอร์สอยดาวมากขึ้น  2.เพิ่มจำนวนคนขายบัตรส่องแสงพาโชค เพิ่มคนข่วยหยิบของรางวัลสอบดาว 3.จัดระเบียบหน้าเวทีควรมีที่กั้นไม่ให้บังประธานในพิธี 4. พระอาจารย์เสนอให้สแกนเด็กที่ประพฤติไม่ดีไม่ควรให้ได้จับฉลากรางวัลใหญ่รางวัลทั่วไปให้ได้รับเท่ากัน ให้ครูประจำชั้นทำภายใน


1.3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2558 ได้พานักเรียนไปวิ่ง 31 ขาในนามตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง 70 ทีม คัดแข่งระดับประเทศ 2 ทีม ร.ร. ได้อันดับที่ 8 เมื่อวันที่ 26-29 ก.พ.2559 ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลไพมินิเตอร์อายุไม่เกิน 12 ปีได้อันดับ 2ได้เงินรางวัล 5000 บาท


1.4 แจ้งเงินออมทรัพย์นักเรียนที่โรงเรียนได้จัดทำโครงการออมทรัพย์ครบวงจรเพื่อให้นักเรียนไว้ใช้จ่ายระหว่างเรียนและใช้ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งในปีนี้สามารถออเงินได้ถึงจำนวน 911,585 บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาท)ซึ่งจะคืนให้นักเรียนในวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียน


มติที่ประชุม      .ที่ประชุมรับทราบ.........  


ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558


มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม..


 


ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเสนอเพื่อทราบ


                   3.1 โรงเรียนวัดนางแก้ว ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งมีเขตละ 1 โรงเรียน และได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนประชารัฐ มีโรงเรียนส่งเข้ารับการคัดเลือก 10,056 โรง คัดเหลือ 3,322 โรง โรงเรียนประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ได้ลงนามMOU ซึ่งมีบริษัทยักษ์ของประเทศจำนวน 20 บริษัทให้การสนับสนุน ได้ทราบจากวิทยากรที่อบรม รร.สพฐ.ใสสะอาดว่าจะมีเส้นทางพิเศษ เช่น ระบบอินเทอร์เนตแยกต่างหาก มีการวางแผนพัฒนาร.ร.ที่มีงบสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้งานสำเร็จ


                   3.2 แจ้งจำนวนเด็กในปี 2559 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการของประชากรในเขตบริการลดลง นักเรียนที่ออกกลางคันอายุครบต้องจำหน่ายจำนวน 21 คน คาดว่าจะเหลือนักเรียนประมาณ 480 คน ทางโรงเรียนได้รณรงค์ด้วยการนำรถตู้ไปรับส่งในเขตบริการใกล้เคียง และมอบหมายให้ครูอนุบาลช่วยรณรงค์เข้าเรียนที่โรงเรียน ขอความร่วมมือคณะกรรมการร่วมรณรงค์ด้วย


มติที่ประชุม...ที่ประชุมรับทราบ................. 


ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


          4.1 เรื่องประประเมินคุณภาพภายระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน การประเมินของคณะกรรมการ 10 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 1 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 1 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน         14 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  และ 2  มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามความจำเป็นของหลักสูตรและการปฏิบัติหน้าที่ของอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และเสนอแนะ ที่ประชุมให้พัฒนาในมาตรฐานที่ดีให้ได้ดีมาก หรือดีเยี่ยม


          4.2 การการพิจารณาจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งทาง สพฐ.ได้ให้แนวปฏิบัติกรณีที่ผู้ปกครองลำบากในการไปจัดซื้อให้ โดยให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ครู 2 คน ผู้ปกครอง 2 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน และตัวแทนนักเรียน 2 คน ที่ โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น เพื่อร่วมพิจารณา คณะกรรมการที่มาร่วมพิจารณา โดยอำนวยความสะดวกติดต่อร้านค้ามาจำหน่ายที่โรงเรียน จึงเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นชอบ โดยให้ร้านค้าเข้ามาจำหน่ายที่โรงเรียนหลายร้าน โดยทางโรงเรียนได้กำหนดในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันประกาศผลสอบและคืนเงินออมทรัพย์ให้กับนักเรียนเพื่อไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน


มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ


          4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดซื้อหนังสือ ซึ่งสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ส่งตัวอย่างมาให้โรงเรียนเพื่อพิจารณา โดยโรงเรียนได้มอบหนังสือตัวอย่างให้ครูประจำวิชาพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ให้โรงเรียนจัดซื้อเต็มจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง100% ได้มีสำนักพิมพ์ที่นำตัวอย่างมาให้โรงเรียนพิจารณา ได้แก่ สำนักงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์(อจท) สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช และสำนักพิมพ์แม็ค ทางโรงเรียนได้ให้คณะครูได้คัดเลือกโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ได้คัดเลือก สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) จึงเสนอให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณา


มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ


          4.4 เรื่องเสนอพิจารณาใช้เงินวันเด็กในการจัดทำรั้วและทำประตูซิปทางขึ้นลงบันได้อาคารหลังใหม่เพื่อป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียน ที่ประชุมได้เสนอให้ไปหาช่างมาดำเนินการ


มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ


          4.5 เรื่องเทศบาลจะการย้ายเด็กเล็ก 3 ขวบไปเรียนที่ศูนย์เทศบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแจ้งจากเทศบาล แต่มีผู้ปกครองที่มีเด็ก 3 ขวบ ไม่สมัครเข้าศูนย์เด็กเล็กเพราะจะสร้างภาระในการเดินทางและการดูแล จึงเสนอคณะกรรมการร่วมหาทางออกเบื้องต้นในกรณีนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้


                   1. ให้รับสมัครเด็ก 3 ขวบที่ประสงค์ที่จะเรียนที่ ร.ร.วัดนางแก้วไปก่อน


                   2. เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเพื่อหาทางเลือกโดยที่ประชุมเสนอว่า ถ้าเรียนที่ ร.ร.วัดนางแก้วจะต้องช่วยตัวเองในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาดูแลเด็กต้องมีค่าใช้จ่ายรายวัน ในส่วนอื่นโดยทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือดูแลกำกับและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เท่าที่จะช่วยได้


มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ 5             เรื่องอื่น ๆ


                      5.1  โรงเรียนจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อนุบาล ป.6 และ ม.3 พร้อมกันในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการมาร่วมงานงานเริ่ม 09.00 น.และรับประทานอาหารร่วมกัน


                 5.2 เรื่องของวัดนางแก้ว


                       -การจัดงานประจำปีของวัดนางแก้ว จัดในวันที่ 5-6 เมษายน 2559 ทางวัดขอความร่วมมือจากโรงเรียนในการผูกผ้าตกแต่งสถานที่ในวันที่ 1 เมษายน 2559


                       - การซ่อมแซมฐานพระอุโบสถที่โครงสร้างชำรุด ได้เสนอให้หาช่างหลายๆ ช่างที่มีความรู้ในเชิงวิศวกรรมมาซ่อมแซมโดยทางวัดมีเงินที่จะดำเนินการ                       


มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ.             


เลิกประชุมเวลา  ..15.20..... น.


“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขับเคี่ยวงานการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นบุญใหญ่ที่ทำร่วมกัน”


 


            ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม


 


(นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์)                                               (นายจำลอง  ทองรุ่ง)


    เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วัดนางแก้ว       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วัดนางแก้ว


 


 


 


 


 


 


 


 


 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2559,02:39   อ่าน 9345 ครั้ง