ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างควบคุมภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 108
รายชื่อนักเรียน ก่อน 10 มิย 107
งานแข่งขันการทำนำเสนอเรื่องการ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1027
บค-แบบประเมินความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 278
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง 336
ใบต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.98 KB 294
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 222
รบ-การออกใบสุทธิ ใบรับรองความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 270
บค-แบบรายงานการไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 241
บท-ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.75 KB 203
แนะแนว-โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 231
วก-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.2-ม.3 252
งานประกัน-เอกสารแนวประกันคุณภาพมาตรฐาน สพฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.67 KB 191
นโยบาย-แนวนโยบาย-ทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 273
รบ-กฏหมาย ระเบียบวินัยราชการ ที่ครูทุกคนควรเรียนรู้......... Word Document ขนาดไฟล์ 31.6 KB 509
บค-แบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 257
บค-รายชื่อครู ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 315
บค-รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 251
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 เอกสาร doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 287
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 288
บท-รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 7409
บค-คุณธรรม-ประวัติและผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1785
คุณธรรม-แผนปฏิบัติงานโครงการวิถีพุทธ ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.88 KB 3351
คุณธรรม-แผ่นพับออมทรัพย์ครบวงจร ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.69 KB 11429
คุณธรรม-แบบบันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.06 KB 1940
ข้อมูล-รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.5 KB 402
บค-คำสั่งมอบหมายงานปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.1 KB 306
บค-แฟ้มประเมินรายงานของครู ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 414.5 KB 350
รายชื่อการจัดชั้นเรียนปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 361
รายงานการจบชั้น ป.6 และม.3 เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1154
ตารางเรียนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 328
วก-ตารางสอนครู ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 316
รายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 362
แบบ-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 324
งานประกัน-แบบประเมิน SSR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 425
เกณฑ์การประเมินห้องเรียน ๕ ส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 371
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรมที่ปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 400
แบบ-ผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.26 KB 294
แบบส่งผลงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.99 KB 258
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.59 KB 1624
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.64 KB 3470
แบบ-คำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 617
แบบ-คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 309
แบบ-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแบบใหม่ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 287
แบบ-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 337
แบบ-ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 13.31 KB 323
เอกสารวิชาการ
เอกสารลดเวลาเรียน 124
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.13 KB 110
งานปฏิรูป (บูรณาการสอน) 126
รายงานจุดเน้นปี2557 (2เทอม) 133
เกี่ยรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 94
แบบทดสอบ o-net Word Document ขนาดไฟล์ 490.48 KB 654
รหัสตัวชี้วัดโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.18 KB 417
ปพ.๕ ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 128
ปพ.๕ ม๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 108
ปพ.๕ ม๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 125
ปพ.๕ ป๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 169
ปพ.๕ ป๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 150
ปพ.๕ ป๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 123
ปพ.๕ ป๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 124
ปพ.๕ ป๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 135
ปพ.๕ ป๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 168
รายชื่อนักเรียน ณ 21 /5/2557 จากฝ่ายทะเบียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 264
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.71 KB 242
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 229
ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 237
กระดาษปิดหน้าซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 186
วก-แบบการนิเทศของ สพป.ราชบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 350.34 KB 190
วก-ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขต 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 1000
วก-ตารางแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.87 KB 235
วก-ตารางสอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.31 KB 315
งานกลุ่ม-ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเรือข่ายโพธารามที่ 4 วันท่ 9-11 ต.ค.2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.89 KB 185
วก-รวมตัวชี้วัดโรงเรียนวัดนางแก้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.47 KB 371
วก-กลุ่มเครือข่าย โพธารามที่ 4-การประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2438
วก-แบบฝึกอ่าน ป.3 และ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 349
วก-ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.51 KB 275
วก-ข้อมูล-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 401
วก-งานที่ต้องส่ง 10 ต.ค.2556 -รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 345
วก-แบบกรอกข้อมูลทั่วไป ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 301
วก-แบบกรอกคะแนนชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 54534
วก-แบบนิเทศการศึกษาพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 281
วก-การทำ AAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 229
วก-แบบกรอกคะแนนสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ปลายปี Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 21198
วก-รายงานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสตร Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1460
วก- รูปแบบการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 7962
วก-รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ครูควรรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.54 KB 869
วก-03 แบบันทึกการสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 830
วก-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 108.2 KB 253
วก-รายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 925
ใบแก้ ร และ 0 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 395
วก-ตัวอย่างกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 246
วก-ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.95 KB 310
วก-แบบและตัวอย่างกำหนดการสอน 397
เอกสารงานการเงินและพัสดุ
2557-จัดสรรงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557-70% RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 183
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ร..วัดนางแก้ว สำรวจ พ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.09 KB 202
กง-การตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของทางราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 6036
กง-แบบบันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 214
กง- สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 9049
กง-แบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี -การจำหน่าย-ขาย-แปรสภาพ-ขายทอดตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 1320
กง-แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 297
แบบ-แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 40146