ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างควบคุมภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 79
รายชื่อนักเรียน ก่อน 10 มิย 81
งานแข่งขันการทำนำเสนอเรื่องการ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 924
บค-แบบประเมินความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 222
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง 287
ใบต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.98 KB 214
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 191
รบ-การออกใบสุทธิ ใบรับรองความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 208
บค-แบบรายงานการไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 210
บท-ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.75 KB 170
แนะแนว-โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 199
วก-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.2-ม.3 222
งานประกัน-เอกสารแนวประกันคุณภาพมาตรฐาน สพฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.67 KB 161
นโยบาย-แนวนโยบาย-ทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 208
รบ-กฏหมาย ระเบียบวินัยราชการ ที่ครูทุกคนควรเรียนรู้......... Word Document ขนาดไฟล์ 31.6 KB 443
บค-แบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 213
บค-รายชื่อครู ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 280
บค-รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 218
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 เอกสาร doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 257
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 258
บท-รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 7302
บค-คุณธรรม-ประวัติและผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1565
คุณธรรม-แผนปฏิบัติงานโครงการวิถีพุทธ ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.88 KB 2615
คุณธรรม-แผ่นพับออมทรัพย์ครบวงจร ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.69 KB 9592
คุณธรรม-แบบบันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.06 KB 1805
ข้อมูล-รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.5 KB 374
บค-คำสั่งมอบหมายงานปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.1 KB 277
บค-แฟ้มประเมินรายงานของครู ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 414.5 KB 323
รายชื่อการจัดชั้นเรียนปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 328
รายงานการจบชั้น ป.6 และม.3 เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1103
ตารางเรียนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 299
วก-ตารางสอนครู ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 289
รายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 317
แบบ-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 296
งานประกัน-แบบประเมิน SSR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 395
เกณฑ์การประเมินห้องเรียน ๕ ส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 341
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรมที่ปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 373
แบบ-ผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.26 KB 267
แบบส่งผลงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.99 KB 226
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.59 KB 1568
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.64 KB 3436
แบบ-คำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 589
แบบ-คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 281
แบบ-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแบบใหม่ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 258
แบบ-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 305
แบบ-ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 13.31 KB 271
เอกสารวิชาการ
เอกสารลดเวลาเรียน 93
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.13 KB 79
งานปฏิรูป (บูรณาการสอน) 97
รายงานจุดเน้นปี2557 (2เทอม) 106
เกี่ยรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 67
แบบทดสอบ o-net Word Document ขนาดไฟล์ 490.48 KB 425
รหัสตัวชี้วัดโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.18 KB 300
ปพ.๕ ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 101
ปพ.๕ ม๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 80
ปพ.๕ ม๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 98
ปพ.๕ ป๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 141
ปพ.๕ ป๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 123
ปพ.๕ ป๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 95
ปพ.๕ ป๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 95
ปพ.๕ ป๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 107
ปพ.๕ ป๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 138
รายชื่อนักเรียน ณ 21 /5/2557 จากฝ่ายทะเบียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 229
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.71 KB 213
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 201
ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 205
กระดาษปิดหน้าซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 157
วก-แบบการนิเทศของ สพป.ราชบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 350.34 KB 161
วก-ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขต 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 967
วก-ตารางแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.87 KB 208
วก-ตารางสอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.31 KB 282
งานกลุ่ม-ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเรือข่ายโพธารามที่ 4 วันท่ 9-11 ต.ค.2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.89 KB 156
วก-รวมตัวชี้วัดโรงเรียนวัดนางแก้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.47 KB 343
วก-กลุ่มเครือข่าย โพธารามที่ 4-การประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2407
วก-แบบฝึกอ่าน ป.3 และ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 319
วก-ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.51 KB 245
วก-ข้อมูล-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 316
วก-งานที่ต้องส่ง 10 ต.ค.2556 -รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 311
วก-แบบกรอกข้อมูลทั่วไป ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 274
วก-แบบกรอกคะแนนชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48530
วก-แบบนิเทศการศึกษาพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 238
วก-การทำ AAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 201
วก-แบบกรอกคะแนนสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ปลายปี Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 20154
วก-รายงานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสตร Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1425
วก- รูปแบบการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 6370
วก-รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ครูควรรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.54 KB 841
วก-03 แบบันทึกการสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 799
วก-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 108.2 KB 223
วก-รายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 754
ใบแก้ ร และ 0 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 361
วก-ตัวอย่างกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 215
วก-ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.95 KB 283
วก-แบบและตัวอย่างกำหนดการสอน 367
เอกสารงานการเงินและพัสดุ
2557-จัดสรรงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557-70% RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 154
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ร..วัดนางแก้ว สำรวจ พ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.09 KB 173
กง-การตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของทางราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 5751
กง-แบบบันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 176
กง- สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 8217
กง-แบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี -การจำหน่าย-ขาย-แปรสภาพ-ขายทอดตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 1259
กง-แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 269
แบบ-แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 37269