ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างควบคุมภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 104
รายชื่อนักเรียน ก่อน 10 มิย 104
งานแข่งขันการทำนำเสนอเรื่องการ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1012
บค-แบบประเมินความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 263
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง 329
ใบต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.98 KB 249
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 216
รบ-การออกใบสุทธิ ใบรับรองความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 249
บค-แบบรายงานการไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 235
บท-ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.75 KB 198
แนะแนว-โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 226
วก-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.2-ม.3 247
งานประกัน-เอกสารแนวประกันคุณภาพมาตรฐาน สพฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.67 KB 185
นโยบาย-แนวนโยบาย-ทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 251
รบ-กฏหมาย ระเบียบวินัยราชการ ที่ครูทุกคนควรเรียนรู้......... Word Document ขนาดไฟล์ 31.6 KB 489
บค-แบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 239
บค-รายชื่อครู ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 305
บค-รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 242
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 เอกสาร doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 282
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 282
บท-รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 7353
บค-คุณธรรม-ประวัติและผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1625
คุณธรรม-แผนปฏิบัติงานโครงการวิถีพุทธ ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.88 KB 2870
คุณธรรม-แผ่นพับออมทรัพย์ครบวงจร ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.69 KB 10137
คุณธรรม-แบบบันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.06 KB 1874
ข้อมูล-รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.5 KB 399
บค-คำสั่งมอบหมายงานปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.1 KB 301
บค-แฟ้มประเมินรายงานของครู ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 414.5 KB 347
รายชื่อการจัดชั้นเรียนปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 353
รายงานการจบชั้น ป.6 และม.3 เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1142
ตารางเรียนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 324
วก-ตารางสอนครู ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 313
รายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 350
แบบ-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 320
งานประกัน-แบบประเมิน SSR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 421
เกณฑ์การประเมินห้องเรียน ๕ ส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 366
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรมที่ปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 398
แบบ-ผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.26 KB 291
แบบส่งผลงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.99 KB 251
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.59 KB 1609
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.64 KB 3461
แบบ-คำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 613
แบบ-คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 305
แบบ-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแบบใหม่ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 283
แบบ-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 334
แบบ-ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 13.31 KB 314
เอกสารวิชาการ
เอกสารลดเวลาเรียน 120
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.13 KB 104
งานปฏิรูป (บูรณาการสอน) 122
รายงานจุดเน้นปี2557 (2เทอม) 130
เกี่ยรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 91
แบบทดสอบ o-net Word Document ขนาดไฟล์ 490.48 KB 567
รหัสตัวชี้วัดโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.18 KB 391
ปพ.๕ ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 125
ปพ.๕ ม๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 104
ปพ.๕ ม๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 123
ปพ.๕ ป๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 165
ปพ.๕ ป๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 147
ปพ.๕ ป๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 121
ปพ.๕ ป๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 120
ปพ.๕ ป๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 131
ปพ.๕ ป๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 164
รายชื่อนักเรียน ณ 21 /5/2557 จากฝ่ายทะเบียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 255
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.71 KB 239
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 225
ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 230
กระดาษปิดหน้าซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 181
วก-แบบการนิเทศของ สพป.ราชบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 350.34 KB 185
วก-ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขต 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 992
วก-ตารางแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.87 KB 232
วก-ตารางสอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.31 KB 308
งานกลุ่ม-ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเรือข่ายโพธารามที่ 4 วันท่ 9-11 ต.ค.2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.89 KB 181
วก-รวมตัวชี้วัดโรงเรียนวัดนางแก้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.47 KB 367
วก-กลุ่มเครือข่าย โพธารามที่ 4-การประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2433
วก-แบบฝึกอ่าน ป.3 และ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 343
วก-ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.51 KB 270
วก-ข้อมูล-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 379
วก-งานที่ต้องส่ง 10 ต.ค.2556 -รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 335
วก-แบบกรอกข้อมูลทั่วไป ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 298
วก-แบบกรอกคะแนนชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 53669
วก-แบบนิเทศการศึกษาพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 265
วก-การทำ AAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 225
วก-แบบกรอกคะแนนสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ปลายปี Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 20978
วก-รายงานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสตร Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1455
วก- รูปแบบการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 7575
วก-รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ครูควรรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.54 KB 865
วก-03 แบบันทึกการสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 823
วก-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 108.2 KB 247
วก-รายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 791
ใบแก้ ร และ 0 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 389
วก-ตัวอย่างกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 238
วก-ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.95 KB 308
วก-แบบและตัวอย่างกำหนดการสอน 391
เอกสารงานการเงินและพัสดุ
2557-จัดสรรงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557-70% RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 180
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ร..วัดนางแก้ว สำรวจ พ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.09 KB 199
กง-การตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของทางราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 5964
กง-แบบบันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 202
กง- สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 8766
กง-แบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี -การจำหน่าย-ขาย-แปรสภาพ-ขายทอดตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 1290
กง-แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 293
แบบ-แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 39585