ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างควบคุมภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 103
รายชื่อนักเรียน ก่อน 10 มิย 103
งานแข่งขันการทำนำเสนอเรื่องการ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1008
บค-แบบประเมินความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 258
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง 316
ใบต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.98 KB 247
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 215
รบ-การออกใบสุทธิ ใบรับรองความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 233
บค-แบบรายงานการไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 233
บท-ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.75 KB 195
แนะแนว-โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 223
วก-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.2-ม.3 245
งานประกัน-เอกสารแนวประกันคุณภาพมาตรฐาน สพฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.67 KB 184
นโยบาย-แนวนโยบาย-ทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 246
รบ-กฏหมาย ระเบียบวินัยราชการ ที่ครูทุกคนควรเรียนรู้......... Word Document ขนาดไฟล์ 31.6 KB 484
บค-แบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 236
บค-รายชื่อครู ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 304
บค-รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 241
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 เอกสาร doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 281
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 281
บท-รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 7348
บค-คุณธรรม-ประวัติและผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1610
คุณธรรม-แผนปฏิบัติงานโครงการวิถีพุทธ ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.88 KB 2836
คุณธรรม-แผ่นพับออมทรัพย์ครบวงจร ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.69 KB 9994
คุณธรรม-แบบบันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.06 KB 1843
ข้อมูล-รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.5 KB 398
บค-คำสั่งมอบหมายงานปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.1 KB 300
บค-แฟ้มประเมินรายงานของครู ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 414.5 KB 346
รายชื่อการจัดชั้นเรียนปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 351
รายงานการจบชั้น ป.6 และม.3 เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1139
ตารางเรียนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 323
วก-ตารางสอนครู ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 312
รายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 347
แบบ-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 319
งานประกัน-แบบประเมิน SSR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 420
เกณฑ์การประเมินห้องเรียน ๕ ส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 365
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรมที่ปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 397
แบบ-ผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.26 KB 290
แบบส่งผลงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.99 KB 250
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.59 KB 1606
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.64 KB 3460
แบบ-คำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 612
แบบ-คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 304
แบบ-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแบบใหม่ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 282
แบบ-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 330
แบบ-ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 13.31 KB 313
เอกสารวิชาการ
เอกสารลดเวลาเรียน 117
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.13 KB 103
งานปฏิรูป (บูรณาการสอน) 120
รายงานจุดเน้นปี2557 (2เทอม) 129
เกี่ยรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 90
แบบทดสอบ o-net Word Document ขนาดไฟล์ 490.48 KB 538
รหัสตัวชี้วัดโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.18 KB 378
ปพ.๕ ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 124
ปพ.๕ ม๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 103
ปพ.๕ ม๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 121
ปพ.๕ ป๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 164
ปพ.๕ ป๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 146
ปพ.๕ ป๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 119
ปพ.๕ ป๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 119
ปพ.๕ ป๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 130
ปพ.๕ ป๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 163
รายชื่อนักเรียน ณ 21 /5/2557 จากฝ่ายทะเบียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 254
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.71 KB 238
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 224
ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 229
กระดาษปิดหน้าซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 180
วก-แบบการนิเทศของ สพป.ราชบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 350.34 KB 184
วก-ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขต 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 990
วก-ตารางแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.87 KB 231
วก-ตารางสอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.31 KB 307
งานกลุ่ม-ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเรือข่ายโพธารามที่ 4 วันท่ 9-11 ต.ค.2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.89 KB 180
วก-รวมตัวชี้วัดโรงเรียนวัดนางแก้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.47 KB 366
วก-กลุ่มเครือข่าย โพธารามที่ 4-การประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2432
วก-แบบฝึกอ่าน ป.3 และ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 342
วก-ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.51 KB 269
วก-ข้อมูล-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 362
วก-งานที่ต้องส่ง 10 ต.ค.2556 -รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 334
วก-แบบกรอกข้อมูลทั่วไป ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 297
วก-แบบกรอกคะแนนชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 51887
วก-แบบนิเทศการศึกษาพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 261
วก-การทำ AAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 224
วก-แบบกรอกคะแนนสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ปลายปี Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 20799
วก-รายงานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสตร Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1453
วก- รูปแบบการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 6839
วก-รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ครูควรรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.54 KB 864
วก-03 แบบันทึกการสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 822
วก-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 108.2 KB 246
วก-รายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 787
ใบแก้ ร และ 0 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 388
วก-ตัวอย่างกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 237
วก-ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.95 KB 306
วก-แบบและตัวอย่างกำหนดการสอน 390
เอกสารงานการเงินและพัสดุ
2557-จัดสรรงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557-70% RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 179
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ร..วัดนางแก้ว สำรวจ พ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.09 KB 197
กง-การตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของทางราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 5865
กง-แบบบันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 201
กง- สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 8526
กง-แบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี -การจำหน่าย-ขาย-แปรสภาพ-ขายทอดตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 1284
กง-แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 292
แบบ-แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 38616