ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างควบคุมภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 161
รายชื่อนักเรียน ก่อน 10 มิย 156
งานแข่งขันการทำนำเสนอเรื่องการ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1113
บค-แบบประเมินความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 327
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง 383
ใบต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.98 KB 384
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 273
รบ-การออกใบสุทธิ ใบรับรองความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 433
บค-แบบรายงานการไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 295
บท-ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.75 KB 256
แนะแนว-โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 284
วก-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.2-ม.3 304
งานประกัน-เอกสารแนวประกันคุณภาพมาตรฐาน สพฐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.67 KB 246
นโยบาย-แนวนโยบาย-ทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 325
รบ-กฏหมาย ระเบียบวินัยราชการ ที่ครูทุกคนควรเรียนรู้......... Word Document ขนาดไฟล์ 31.6 KB 563
บค-แบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 312
บค-รายชื่อครู ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 369
บค-รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 307
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 เอกสาร doc Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 340
งานประกัน-แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 342
บท-รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 7838
บค-คุณธรรม-ประวัติและผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2354
คุณธรรม-แผนปฏิบัติงานโครงการวิถีพุทธ ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.88 KB 3692
คุณธรรม-แผ่นพับออมทรัพย์ครบวงจร ร.ร.วัดนางแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.69 KB 13140
คุณธรรม-แบบบันทึกการตรวจศีล 5 ประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.06 KB 2093
ข้อมูล-รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.5 KB 452
บค-คำสั่งมอบหมายงานปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.1 KB 355
บค-แฟ้มประเมินรายงานของครู ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 414.5 KB 398
รายชื่อการจัดชั้นเรียนปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 409
รายงานการจบชั้น ป.6 และม.3 เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1202
ตารางเรียนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 378
วก-ตารางสอนครู ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 366
รายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 418
แบบ-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 375
งานประกัน-แบบประเมิน SSR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 473
เกณฑ์การประเมินห้องเรียน ๕ ส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 417
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรมที่ปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 448
แบบ-ผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.26 KB 341
แบบส่งผลงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.99 KB 305
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.59 KB 1677
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.64 KB 3519
แบบ-คำขอมีบัตรประจำตัว/ทำบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 663
แบบ-คำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 356
แบบ-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแบบใหม่ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 334
แบบ-แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 384
แบบ-ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 13.31 KB 374
เอกสารวิชาการ
เอกสารลดเวลาเรียน 171
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.13 KB 158
งานปฏิรูป (บูรณาการสอน) 173
รายงานจุดเน้นปี2557 (2เทอม) 180
เกี่ยรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 142
แบบทดสอบ o-net Word Document ขนาดไฟล์ 490.48 KB 1075
รหัสตัวชี้วัดโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.18 KB 464
ปพ.๕ ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 178
ปพ.๕ ม๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 158
ปพ.๕ ม๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 172
ปพ.๕ ป๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 217
ปพ.๕ ป๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 198
ปพ.๕ ป๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 176
ปพ.๕ ป๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 175
ปพ.๕ ป๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 185
ปพ.๕ ป๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 218
รายชื่อนักเรียน ณ 21 /5/2557 จากฝ่ายทะเบียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.5 KB 313
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.71 KB 290
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.76 KB 281
ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 285
กระดาษปิดหน้าซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 237
วก-แบบการนิเทศของ สพป.ราชบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 350.34 KB 242
วก-ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขต 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 1054
วก-ตารางแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.87 KB 286
วก-ตารางสอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.31 KB 366
งานกลุ่ม-ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเรือข่ายโพธารามที่ 4 วันท่ 9-11 ต.ค.2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.89 KB 239
วก-รวมตัวชี้วัดโรงเรียนวัดนางแก้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.47 KB 422
วก-กลุ่มเครือข่าย โพธารามที่ 4-การประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2489
วก-แบบฝึกอ่าน ป.3 และ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 401
วก-ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.51 KB 328
วก-ข้อมูล-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 453
วก-งานที่ต้องส่ง 10 ต.ค.2556 -รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 395
วก-แบบกรอกข้อมูลทั่วไป ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 352
วก-แบบกรอกคะแนนชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 57897
วก-แบบนิเทศการศึกษาพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 357
วก-การทำ AAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 285
วก-แบบกรอกคะแนนสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ปลายปี Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 21664
วก-รายงานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสตร Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1514
วก- รูปแบบการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 11357
วก-รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ครูควรรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.54 KB 919
วก-03 แบบันทึกการสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 882
วก-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 108.2 KB 304
วก-รายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 976
ใบแก้ ร และ 0 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 445
วก-ตัวอย่างกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 297
วก-ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.95 KB 360
วก-แบบและตัวอย่างกำหนดการสอน 448
เอกสารงานการเงินและพัสดุ
2557-จัดสรรงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557-70% RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 232
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ร..วัดนางแก้ว สำรวจ พ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.09 KB 250
กง-การตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของทางราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.96 KB 6092
กง-แบบบันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 269
กง- สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 173.5 KB 12403
กง-แบบการตรวจสอบพัสดุประจำปี -การจำหน่าย-ขาย-แปรสภาพ-ขายทอดตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 1374
กง-แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 349
แบบ-แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 359.5 KB 43028