ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดนางแก้ว

จำนวน ชาย 8 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 28 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ครู

ครู

ครู

ครู ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู

ครู
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดนางแก้ว

จำนวน ชาย 8 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 28 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ครู

ครู

ครู

ครู ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ

ครู

ครู

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดนางแก้ว

จำนวน ชาย 8 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 28 คน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายนายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวรส แสนแซว

ครู

นายไพรัช อัครพิทักษ์พงศ์

ครู

นางสมพร คำนุช

ครู

นางรัตนา เทศนา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ ไชโย

ครูผู้ช่วย

นางกาญจนา เกิดลอย

ครู ชำนาญการ

นางจินตนา ทับชม

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ สอนวัฒนา

ครู ชำนาญการ

นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชวน รวยภิรมย์

ครู ชำนาญการ

นางอัจฉรา ภูศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบล เกิดจิ๋ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.78 KB